El material utilitzat per la fabricació de les estructures és de primera qualitat, quedant demostrat a l’entregar la obra acabada, s’adjunten els certificats de qualitat del ferro utilitzat.

Cada soldador que treballa a Estructures Naterma S.L. té la seva corresponent homologació, igual que totes les soldadures que es poden fer tant al taller com a l’obra.